SHULIN CHENG

教授

所在单位:体育系

职称:教授

电子邮箱:sulin.cheng@sjtu.edu.cn

查看更多>

教师主页二维码

科研项目

运动健康应用联合创新合作项目

发布时间:2020-05-07

负责人姓名:SHULIN CHENG

学科门类:运动训练学

结项日期:2022-01-01

开始日期:2019-01-01

 沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学

访问人数: | 开通时间:--

最近更新时间:--