Personal Information

No content

No content

嵌入式控制系统设计与开发
模糊逻辑、理论与控制
航行器操纵、制导与控制
海洋机器人技术及其在海洋科学与工程中应用

No content